DOPRAVA ZADARMO MAJÚ VŠETKY OBJEDNÁVKY V HODNOTE 120 EUR A VIAC

Časopis Bublina 8

Product image 1Časopis Bublina 8
Product image 2Časopis Bublina 8
Product image 3Časopis Bublina 8

Obvyklá cena €3,50

Duška a Luška sú… superhrdinky! Ich výhodou je, že sú dve a tak môžu fungovať ako akčné duo a pomáhať (nie len) ich susedkám Soni a Broni. No dve… ony sú už vlastne tri, pretože sa k nim voľakto sympatický prikmotril. Prezradí Bublina číslo 8.

Niekedy sa plnia malé veľké sny. Jedným z tých mojich bolo písať rozprávky pre naše dcéry Matildu a Elu. A splnil sa mi! Píšem rozprávky do časopisu Bublina o dvojičkách Duške a Luške (a ich maminke Minke), ktorým sa dejú samé čudné veci. Rozhodla som sa Bublinu predávať aj tu. Nie pre duškoluškovstvá, ale preto, lebo chcem, aby o tomto najlepšom detskom časopise vedelo čo najviac ľudí a menších, či väčších človiečikov. Lebo chcem podporiť jej tvorcov a chcem aby naše/vaše deti čítali kvalité časopisy!

Kam doručujeme

Otvoriť detail
Doručujeme vrámci siedmich zón prostredníctvom kuriérskej služby:

  Zóna #1 / Slovenská republika
  Zóna #2 / Česká republika
  Zóna #3 / Maďarsko
  Zóna #4 / Chorvátsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko a Slovinsko
  Zóna #5 / Bulharsko a Poľsko
  Zóna #6 / Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Spojené kráľovstvo a Taliansko
  Zóna #7 / Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko

  Popis a cenník služieb súvisiacich s doručením objednaného tovaru nájdeš v sekcii Doprava.

  Obchodné podmienky

  Otvoriť detail

  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti vznikajúce medzi predávajúcim na jednej strane (spoločnosť MYMAME s.r.o. so sídlom: Trenčianska 676/10, 821 09 Bratislava, IČO: 50756401, IČ DPH: SK2120462828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 118098/B) a kupujúcim na strane druhej, pri kúpe tovaru ponúkaného na predaj v internetovom obchode www.kristinatormova.sk. Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je spoločnosť MYMAME s.r.o. 

  Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

  E-mail: pre.vas@mymame.sk
  Telefón: +421 904 226 666

  Orgán dozoru:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  
Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

  Odbor výkonu dozoru


  tel.: 02/5827 2172, 02/5827 2104

  fax: 02/5827 2170

  E-mail: ba@soi.sk


  Nákup a osobné údaje

  Nákup tovaru je možný len prostredníctvom internetového obchodu www.kristinatormova.sk, kde je možné vytvorenie objednávky s registráciou alebo bez nej. V prípade nákupu bez registrácie, je potrebné len pre účel vybavenia objednávky zadať nasledujúce údaje: meno, priezvisko, dodaciu, prípadne fakturačnú adresu, E-mail a telefonický kontakt. V prípade nákupu s registráciou sa vytvorí na www.kristinatormova.sk vlastný profil kupujúceho, pričom všetky údaje (meno, priezvisko, adresa, E-mail, telefonicky kontakt atď.) ostanú uložené pre opätovné nákupy. Pokiaľ kupujúci zvolí možnosť odoberania newslettra, budú na E-mailovú adresu kupujúceho zasielané novinkami a akciové ponuky. Odoberanie newslettra je možné kedykoľvek zrušiť.

  Zaregistrovaním sa na stránke www.kristinatormova.sk, alebo odoslaním objednávky bez registrácie, kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje zákazníkov nebudú zverejňované, sprístupňované ani poskytované žiadnym tretím osobám. Akékoľvek sprístupňovanie osobných údajov je vždy len za účelom vybavenia konkrétnej objednávky, a teda je možné poskytnutie údajov banke či partnersky zamluvneným doručovateľským službám. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je možné kedykoľvek takýto súhlas s ich spracovaním odvolať. Žiadosť je potrebné zaslať poštou na korešpondenčnú adresu:

  MYMAME s.r.o.
  Velehradská 7
  821 08 Bratislava

  Alebo elektronicky na E-mailovú adresu pre.vas@mymame.sk

  Súhlas so spracovaním osobných údajov zanikne v lehote (najneskôr) 1 mesiaca od doručenia žiadosti kedy údaje zákazníka budú vymazané.

  MYMAME s.r.o. vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetovej stránky www.kristinatormova.sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich našu stránku, odkiaľ bol spravený vstup na našu internetovú stránku a iné). Tieto informácie sú iba číselné, bez osobných údajov, a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.


  Samotný nákup tovaru

  1.) Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
  Ako je uvedené vyššie, nákup tovaru je možný len cez internetový obchod www.kristinatormova.sk, kde vytvorením objednávky s registráciou alebo bez registrácie, kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu so spoločnosťou MYMAME s.r.o. 

  Po vytvorení a odoslaní záväznej objednávky bude kupujúcemu na jeho E-mailovú adresu doručený potvrdzujúci E-mail so všetkými dôležitými údajmi.

  Všetky objednávky vytvorené prostredníctvom internetového obchodu www.kristinatormova.sk sú záväzné.

  Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a taktiež aj reklamačným poriadkom.

  2.) Platba 
  Spôsoby platby za tovar kúpený v internetovom obchode www.kristinatormova.sk sú: 

  • dobierkou - platbou pri preberaní zásielky od kuriérskej spoločnosti (SPS na Slovensku a GLS v ČR)
  • bezhotovostne - prostredníctvom PayPal a platobnej brány Stripe.
  • bezhotovostne - prevodom na účet; vo výnimočných prípadoch, kupujúci bude kontaktovaný predávajúcim ak bude tento spôsob platby nevyhnutný.


  Doručovania tovaru

  Tovar je doručovaný na Slovensku prostredníctvom doručovacej spoločnosti SPS, v ostatných krajinách prostredníctvom spoločnosti GLS. Informácie upresňujúce doručovaniu tovaru nájdete tu v sekcii Doprava.


  Všeobecné dodacie podmienky

  Spoločnosť MYMAME s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 30 dní odo dňa odoslania potvrdenia objednávky na E-mail kupujúceho. Tovar je zasielaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť a tovar prevziať (platba vopred prostredníctvom elektronického bankovníctva), tovar zaplatiť a prevziať (v prípade dobierky), v opačnom prípade je spoločnosť MYMAME s.r.o. oprávnená požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s expedovaním objednávky. Prevzatím zaplateného tovaru kupujúci nadobúda k tovaru vlastnícke právo a prechádza na neho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. Po vyexpedovaní objednávky predávajúci zašle E-mail kupujúcemu s informáciami o odoslaní tovaru. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, MYMAME s.r.o. si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty, o čom bude kupujúceho včas informovať.

  Spoločnosť MYMAME s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené zmluvnou doručovacou spoločnosťou a ani za poškodenie zásielky zavinené zmluvnou doručovacou spoločnosťou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa ani nepredvídateľné okolnosti, ktoré skomplikovali doručenie objednaného tovaru.

  Pri doručovaní doručovacou spoločnosťou SPS vrámci Slovenskej republiky a spoločnosti GLS v rámci Českej republiky, je možné za tovar zaplatiť vopred alebo na dobierku a teda pri preberaní tovaru, priamo kuriérovi v hotovosti alebo prostredníctvom prenosného platobného terminálu.

  Pri doručovaní do iných krajín, taxatívne vymenovaných v sekcii Doprava (Zóna 3 - Zóna 6), nie je možné platiť pri preberaní tovaru (platba na dobierku) od doručovacej spoločnosti GLS. Tovar je expedovaný až po prijatí platby prostredníctvom elektronického bankovníctva. Kupujúci má možnosť za tovar zaplatiť kartou online (prevádzkovateľom platobnej brány je Stripe) alebo prostredníctvom služby PayPal. V prípade prijatia objednávky, ktorá má byť doručovaná do krajín patriacich do doručovacích zón 3-6, kde bude zvolený ako spôsob platby dobierka, bude zákazník kontaktovaný predávajúcim, za účelom dojednania podmienok uzavretia kúpnej zmluvy a náhradného spôsobu platby a to prevodom na účet predávajúceho. 


  Záručná doba

  Predávajúci poskytuje záruku na tovar 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od fyzického prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté bežným používaním či nesprávnym použitím výrobku.


  Výmena tovaru

  Tovar, ktorý kupujúci požaduje vymeniť musí byť nepoškodený, nepoužitý a schopný ďalšieho predaja. Pre úspešnú výmenu tovaru je nutné vyplniť prehľadný formulár a následne ho spolu s tovarom poslať poštou alebo inou doručovacou spoločnosťou. Formulár prikladáme spolu s faktúrou ku každej objednávke. Stiahnuť sa dá z odkazu nižšie. 

  Odporúčame zásielku odoslať službou, prostredníctvom ktorej ju bude možné sledovať. Zásielky odoslané na dobierku nebudú spoločnosťou MYMAME s.r.o. prevzaté. Náklady na prepravu od kupujúceho k predávajúcemu znáša strana kupujúceho. Náklady na prepravu od predávajúceho do rúk kupujúceho znáša strana predávajúceho.

  > Odkaz na stiahnutie formulára <


  Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

  Pre odstúpenie od zmluvy alebo vrátenie tovaru je nutné vyplniť prehľadný formulár V súlade s ustanovením §12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené spolu s tovarom na korešpondenčnú adresu spoločnosti:

  MYMAME s.r.o.
  Velehradská 7
  821 08 Bratislava

  Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužitý a schopný ďalšieho predaja. 

  Odporúčame zásielku odoslať službou, prostredníctvom ktorej ju bude možné sledovať. Zásielky odoslané na dobierku nebudú spoločnosťou MYMAME s.r.o. prevzaté. Náklady na prepravu od kupujúceho k predávajúcemu znáša strana kupujúceho. 

  > Odkaz na stiahnutie formulára <


  Reklamácia tovaru

  Záručná doba na všetok tovar zakúpený v internetovom obchode www.kristinatormova.sk je 24 mesiacov. Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Faktúra je zvyčajne priložená k tovaru, v menej častých prípadoch môže byť zaslaná elektronicky. Faktúra slúži ako dodací, reklamačný a záručný list.

  K reklamácii tovaru je nutné vyplniť prehľadný formulár. Odporúčame zásielku odoslať službou, prostredníctvom ktorej bude zásielku možné sledovať. Zásielky odoslané na dobierku nebudú spoločnosťou MYMAME s.r.o. prevzaté. Náklady na prepravu od kupujúceho k predávajúcemu znáša strana kupujúceho. Náklady na prepravu od predávajúceho do rúk kupujúceho znáša strana predávajúceho.

  V prípade pochybenia pri dodaní tovaru zo strany predávajuceho, na ktorú nie je možné použiť formulár (napr.: nedodanie objednaného tovaru), je potrebné kontaktovať stranu predávajúceho prostredníctvom nižšie uvedených údajov:

  Telefonicky: +421 904 226 666 (pondelok až štvrtok medzi 9:00 - 16:00)
  E-mailom: mymame@mymame.sk

  > Odkaz na stiahnutie formulára <

  Ceny a poplatky

  

Ceny sú platné v čase objednávky a sú konečné - vrátane DPH. Poštovné a balné je účtované zvlášť. Podľa cenníka zo sekcie Doprava.


  Záverečné ustanovenia

  Spoločnosť MYMAME s.r.o. si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.kristinatormova.sk.

  Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 28. júla 2020 a účinnosť nadobúdajú uzavretím kúpnej zmluvy.

  Zavrieť

  Popup

  Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

  Age verification

  By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

  Hľadaj

  Košík

  Tvoj košík je prázdny
  Nakupovať